Kara Taşıtları - Yönetmelik Değişikliği

Frankfurt Başkonsolosluğu 08.01.2016
Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Yerleşik Kişilerin Türkiye´de Kişisel
Kullanıma Mahsus Kara Araçlarına Geçici İthal İzni Konusunda Yeni Uygulamaya
İlişkin Bilgi Notu, 08.01.2016
13 Ekim 2015 tarihine kadar olan uygulama
4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkındaki 29 Eylül 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 20´inci
maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendine göre Türkiye Gümrük bölgesi dışında yerleşik
emeklilerin Türkiye’de kişisel kullanıma mahsus kara araçlarına bir yıl geçici
ithal izni verilmekteydi. Diğer vatandaşlarımız için ise sözkonusu süre 6 ay
olarak belirlenmişti.

25 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 29 Eylül 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 20´inci
maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendinde geçen “bir yıl”
ibaresi “iki yıl” olarak değiştirildi. Böylelikle yurtdışında ikamet eden ve
yine yurtdışından emekli olan gurbetçilerimiz yabancı plakalı araçlarını
Türkiye’de hiçbir ücret ödemeden iki yıl bulundurma ve kullanma imkanına sahip
oldu.
13 Ekim 2015 tarihinde resmi gazetede yayımlanan
karar
13 Ekim 2015 tarihlive 29501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8113
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel
kullanıma mahsus kara taşıtlarına, 24 ay geçici ithalat izni verilmiştir.
Böylece yurtdışından Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı araçlar (yurtdışında
yerleşik gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı veya ait olan), 2 yıla kadar
Türkiye'de bulunabilmektedir.
Daha önce 6 ay süreyle Türkiye’ye giriş yapmış
arabaların süresinin 24 aya uzatılması için gümrük idaresine başvurulması
gerekiyor.
Bu karar emeklilerin yanında diğer yurtdışında
yerleşik Türk ve yabancı uyruklu kişileri kapsıyor.
Sadece Türkiye´den emekli olanlar bu haktan
yararlanamıyor. Yurtdışı bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almaya
(yaştan veya malulen) hak kazanmış olmaları
gerekiyor.
Türkiye´ye araç götürebilme şartları
23 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük
Müsteşarlığının 1 Seri No’lu geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük
Genel Tebliği gereğince turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından geçici
olarak araç ithal edebilmek için Türkiye´ye giriş tarihinden geriye doğru 365
gün (son bir yıl) içinde yurtdışında en az altı aydan fazla bir süre (185 gün)
ikamet edenler vatandaşlık durumlarına bakılmaksızın yurtdışında yabancı plakalı
araçlarını Türkiye´ye getirebiliyor.

Bu kapsamda, sadece hususi kullanıma
mahsus kara taşıtları getirilebilir; ticari araçlar getirilemez.Bu kişilerin
araçlarıyla birlikte Türkiye´de kalabilecekleri azami süre bu değişiklikten 720
güne (24 ay) çıkarılmıştır. 24 aylık süre, tek seferde kullanılabileceği gibi,
parça parça da kullanılabilecektir. Ancak bu sürenin tamamının kullanılmasından
sonra, yeniden Türkiye’ye araba getirilebilmesi için hem kişinin hem de
arabanın, çıkış tarihinden itibaren en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında
bulunması gerekir; çıkış-giriş y
apılması yeterli olmaz.

Giriş tarihi itibariyle son 185 gününü kesintisiz
olarak yurtdışında geçirmemiş kişilere, 24 aylık süreden arabanın ve kişinin
Türkiye’de kaldığı süre düşüldükten sonra arta kalan süre verilir. Arabaya
verilecek süre hesaplanırken, araba ve kişi için süreler ayrı ayrı hesaplanır ve
kısa olan süre verilir.
Arabanın mülkiyeti değişmiş ise, taşıtın daha önce
Türkiye’de bulunduğu süreler dikkate alınmaz.

Geçici İthalat İzni Gerekli Belgeler

(23 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Müsteşarlığının 1 Seri Nolu geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği gereğince)
Aracın yurtdışı mülkiyet belgesi (Taşıtın kayıtlı
olduğu ülkenin trafik, belediye veya diğer yetkili kuruluşlarınca verilen
taşıtın kime ait olduğunu ve üzerinde motor, şase ve plaka numaraları ile diğer
özelliklerini gösteren motorlu araç tescil belgesi veya bu şartları taşıyan
belge). Araba, mülkiyet sahibi tarafından veya vekaleten getirilebilir; ancak
lüks arabalar yurtdışından vekaleten getirilemez. Motor silindir hacmi 1600cm3’ü
geçen arabalar lüks sayılmaktadır.

Sigorta poliçesi (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel ve ticari kullanıma
mahsus kara taşıtları için ilgili ülke tarafından düzenlenen ve "sigorta
poliçesi" olarak kabul edilen Türkiye’de geçerli belgeyi, geçerli bir belgenin
ibraz edilememesi hâlinde taşıtın girişi sırasında hudut girişlerinde zorunlu
trafik sigortası olarak Türk veya yabancı reasürans kuruluşlarına düzenletilecek
belge)
Kişinin pasaportu

Yurtdışından emekliler için ise emekli olduğuna ilişkin yetkili Konsoloslukca onaylı Türkçe belge. Bu belgelerin girişte veya daha sonra gümrük
makamlarına ibraz edilmesi gerekmektedir.

Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs
tarafından vekaleten getirilmesi

(23 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük
Müsteşarlığının 1 Seri Nolu geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük
Genel Tebliği gereğince)

a) Elçilik, Konsolosluk veya noterlikçe onaylı
vekaletname ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş
gümrük idarelerinde hazır bulunmaları halinde, bu kişilerin kendi aralarında
düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekaletname,

b) Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek
ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına
onaylatılmış olan belgeler,

c) Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası
Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen
belgeler,

d) Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait
taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren
vekaletnameler,

e) Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen
taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeler, kabul edilerek taşıtın girişine
izin verilir.
Bu belgelerin uygunluğundan şüphe duyulması hâlinde
Türkçe tercümeli örnekleri istenilir. Söz konusu belge örnekleri ilgili gümrük
idaresinde muhafaza edilir.

Taşıtın çalınması durumu

(23 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük
Müsteşarlığının 1 Seri Nolu geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük
Genel Tebliği gereğince)

Kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının yurtta kalma süresi içerisinde çalınması halinde, çalınma olayının emniyet veya
jandarma birimlerince düzenlenecek belgelerin yanısıra, mahkeme kararı veya
Cumhuriyet Savcılığından alınacak belgeyle gümrük idaresine ispatı şartıyla
taşıtın veya aksesuarlarının kayıtlardan düşümü istenilir.
Çalındıktan sonra bulunan taşıtlar gümrük denetimine
alınarak sahibine tebligat yapılır. Bu taşıtlar geçici depolanan eşya statüsünde
değerlendirilir ve tebligatta belirlenen süre içinde teslim alınmaması durumunda
tasfiyeye ilişkin hükümler uygulanır.

Taşıtın kaza yapması

(23 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük
Müsteşarlığının 1 Seri Nolu geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük
Genel Tebliği gereğince)
Kaza durumu, ölümlü veya yaralanmalı kazalarda mahkeme
kararı ya da Cumhuriyet Savcılığı yazısı, diğer hallerde ise ilgili emniyet,
jandarma birimlerince düzenlenecek olay yeri tespit tutanağı veya yetkili
sigorta şirketlerinin eksperlerince düzenlenecek ekspertiz raporlarıyla
belgelendirilir.
Yurtta kalma süresi içerisinde kaza geçirmesi veya
herhangi bir nedenden dolayı hasar görmesi sonucu kullanılamayacak duruma gelen
taşıta ait vergiler aranmaz.
Hasara uğrayan taşıtın, yurtdışına çıkarılması veya
gümrüğe terk edilmesi gerekmektedir. Yurtdışına çıkarılmak istenmeyen taşıt
enkazının terk edilmek istenmesi halinde, taşıt sahibince veya yetkilendirilen
kişilerce ilgili belgelerle birlikte gümrüğe terk dilekçesine istinaden işlem
yapılır.
Kaza geçirerek hasara uğradığı gümrük idaresince
tespit olunan taşıtlar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılabilmesi için
tamirine ihtiyaç duyulan taşıtların tamirleri, taşıt sahipleri veya yetki
verilenler tarafından talepte bulunulması halinde gümrükçe uygun görülen yerde
ve gümrüğün denetimi altında yapılır.

Mücbir sebepler

(23 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük
Müsteşarlığının 1 Seri Nolu geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük
Genel Tebliği gereğince)
Taşıt sahipleri, sürücüleri veya firma yetkilileri
tarafından taşıt takip programı olan herhangi bir gümrük idaresine süresi
içerisinde yapılacak müracaatla kaza, yangın gibi beklenmeyen haller, olağan
dışı durumlar, hastalık, ölüm ve tutukluluk hali gibi olayların başlangıç
tarihlerinin, taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde cereyan ettiğinin resmi
nitelikli belgelerle ispatlanması ya da ihracatçının yükünü zamanında tedarik
edememesi nedeniyle yüklemenin gecikmesi halinde durumun ihracatçıdan alınacak
belge ile kanıtlanması suretiyle süre uzatım talebinde
bulunabilirler.

Mücbir sebep belgesi olarak ibraz edilecek sağlık
raporlarında istirahat süresinin belirtilmiş olması, özel hastane ve
poliklinikler ile özel doktordan alınan sağlık raporlarının il sağlık müdürlüğü
veya sağlık grup başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir. İstirahat
süresi belli olmayan ve onaylanmamış olan sağlık raporlarına istinaden süre
uzatımı yapılmaz.

Süresi içerisinde yurtdışına çıkarılmasına rağmen,
pasaport kayıtlarından düşümü yapılmamış taşıtlar
(23 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük
Müsteşarlığının 1 Seri Nolu geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük
Genel Tebliği gereğince)

Turistik kolaylıklar kapsamında yurda getirilen ve
süresi içerisinde yurtdışına çıkarılmasına rağmen, pasaport kayıtlarından düşümü
yapılmamış taşıt sahipleri, pasaporttaki taşıt kaydının düşümü için herhangi bir
gümrük idaresine başvurabilir.

Başvuru yapılan gümrük idaresince taşıtın ilgili gümrük idaresinden çıkışının yapıldığının ya da ilgili tarafından yabancı ülke
resmi kuruluşlarından alınacak belgelerden yurtdışında olduğunun anlaşılması
halinde ilgilinin pasaportundan düşüm işlemi yapılarak sistemdeki kaydı
kapatılır.

Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişiler
tarafından geçici olarak kişisel kullanım koşulları

Yurtdışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının başkaları tarafından
kullanımına genel olarak izin verilmeyecektir.

Almanya'da
yaşayan bir gurbetçinin aracını yakın bir akrabasına kullandırma şansı
bulunmamaktadır.

Aksi takdirde "geçici ithalat izninin ihlali" nedeniyle araç sahibi cezalandırılacaktır.

Ancak 29 Eylül 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararının
17. Maddesi 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca “Kişisel kullanıma mahsus kara
taşıtlarının acil bir durum nedeniyle ve bu durum süresince araç sahibin de
araçta bulunmak şartı ile” kullanılması mümkün olduğu belirtilmektedir. Kararın
18. Maddesi uyarınca 16. Maddenin 1. Fıkrasının (a) bendindeki koşulu taşıyan
kişisel kullanıma mahsus taşıt, izin hak sahibinin müsaadesi ve 19. Maddenin 3.
Fıkrası çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek bir kişi
tarafından süreklilik arz etmemek koşuluyla kullanılabilir. Ancak, bu kullanım
sırasında izin hak sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunması şarttır.

Diğer taraftan, Türkiye’de bulunduğu sürece arabayı, sadece
arabayı geçici ithal eden ilgili kişi ile bu kişinin yurtdışında
yerleşik annesi, babası, eşi ve çocukları
kullanabilir.

Geçici ithaline izin verilen arabanın, getiriliş amacı
dışında kullanılması, kiralanması, ödünç verilmesi, izinsiz devredilmesi,
satılması, hak sahibi (yurtdışında yerleşik anne, baba, eş ve çocuklar) olmayan
kişilerce kullanılması, parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi, zamanında
yurtdışına çıkarılmaması veya gümrük idaresine teslim edilmemesi durumunda,
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine ilave olarak, vergi kaybına ilişkin
para cezası veya usulsüzlük cezası uygulanır ve geçici ithal izni iptal edilerek
taşıt gümrük idaresince teslim alınır.


Taşıtı Türkiye´de bırakarak yurtdışına çıkmak

(23 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük
Müsteşarlığının 1 Seri Nolu geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük
Genel Tebliği gereğince)

Turistik kolaylıklardan istifade edilerek yurda
getirilen taşıtların sahiplerinin taşıtsız olarak yurtdışına geçici olarak
çıkmak istemeleri halinde, taşıtın herhangi bir gümrük idaresinin denetimine
bırakılması gerekir. Ancak, gümrük idaresinin taşıtı muhafaza altına alacak
yerinin bulunmaması halinde, aracın teslim edileceği tüzel kişiliğe sahip resmi
veya özel kuruluşlardan taşıtın kendilerinde muhafaza edileceğine ve
kullanılmayacağına ilişkin taahhütname alınmak suretiyle gümrük idaresinin
denetim ve gözetimi altında uygun bulunacak yerlere konularak çıkışlarına izin
verilir. İlgilinin pasaportuna gerekli meşruhat verilerek kayıtlarından taşıtın
giriş kaydı kapatılır. Otomasyon sistemi bulunmayan gümrük idarelerince ise bu durum Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü bildirilir.


Taşıtların herhangi bir nedenle sahibi tarafından
yurtdışı edilememesi ya da taşıtını gümrük idaresine veya gümrükçe izin verilen yerlere bırakarak yurtdışına çıkış yapan kişinin Türkiye’ye geri dönememesi
hallerinde taşıtın usulüne uygun vekaletname ile yetkilendirilen başka bir şahıs
tarafından Transit Rejimi hükümleri çerçevesinde yurtdışı edilmesine izin
verilir.

Taşıt sahibinin ölümü halinde

(23 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük
Müsteşarlığının 1 Seri Nolu geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük
Genel Tebliği gereğince)

Taşıt sahibinin ölümü halinde, mahkeme kararıyla
tespit edilen varisleri tarafından araç yurtdışına çıkarılabilir. Taşıt
sahibinin, taşıtın yurtta kalma süresi geçirildikten sonra ölümü halinde,
taşıtın gümrüğe teslim veya yurt dışı edilememesi durumlarında ise Kanunun 238.
maddesi uyarınca taşıtın gümrük vergileri reddi miras talebinde bulunmayan
varislerinden tahsil edilir, ayrıca para cezası uygulanmaz.
Pazartesi - Cuma

08:30 - 17:00

E-PASAPORT, VİZE, ASKERLİK, NOTER, NÜFUS ve VATANDAŞLIK işlemleri için www.konsolosluk.gov.tr adresindeki randevu modülünden randevu alınması gerekmektedir (Randevu sistemi ‘gmx, web’ uzantılı mail adreslerini tanımamakta olup, randevu almak için kullanılacak mail adreslerinin ‘hotmail, yahoo, gmail’ uzantılı olması gerekmektedir.).
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı Tatili
13.2.2018 13.2.2018 Karnaval Günü
30.3.2018 30.3.2018 Paskalya Arifesi
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
10.5.2018 10.5.2018 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
21.5.2018 21.5.2018 Küçük Paskalya
31.5.2018 31.5.2018 Yortu Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı-1. Gün
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı-1. Gün
3.10.2018 3.10.2018 AFC Milli Günü
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2018 Dini Tatil-1. Noel Günü
26.12.2018 26.12.2018 Dini Tatil- 2. Noel Günü
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl